पुणे

उत्तमनगर येथील जुगार अड्डयावर छापा टाकुन सामाजिक सुरक्षा विभागने केली कारवाई..!!

१६ इसमावर कारवाई करून त्यांचेकडुन रोख ७३,९३०/- रू. किचा मुद्देमाल जप्त.

वर्तमान टाईम्स | वृत्तसेवा:- उत्तमनगर परीसरात काही इसम बेकायदेशीरपणे मटका जुगार खेळत व खेळवत असलेबाबत गोपनिय बातमीदार मार्फतीने खात्रीशीर बातमी मिळाली.

मिळालेल्या बातमीच्या ठिकाणी सामाजिक सुरक्षा विभाग गुन्हे शाखेकडील अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांनी गोपनियरित्या पाळत ठेवुन छापा टाकला असता काही व्यक्ती बेकायदेशीरपणे मटका जुगार पैसे लावुन खेळत व खेळवत असल्याचे मिळुन आल्याने १५ इसमांना ताब्यात घेवुन त्यांचे कडून जुगारातील रोख रक्कम, मोबाईल व जुगाराचे साहित्य असा एकुण ७३,९३०/- रू किचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

सदर प्रकरणी जुगार खेळताना मिळुन आलेले इसम व एक पाहिजे आरोपी अशा १६ इसमांविरूध्द उत्तमनगर पोलीस स्टेशन येथे गुरनं. १७/२०२३, महाराष्ट्र जुगार बंदी अधिनियम कलम १२ (अ) अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला असुन त्यांना पुढील कारवाई करीता उत्तमनगर पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

सदरची कारवाई मा. पोलीस आयुक्त, पुणे, श्री. रितेश कुमार, मा. पोलीस सह आयुक्त, पुणे शहर, श्री. संदिप कर्णिक, मा. अपर पोलीस आयुक्त, गुन्हे पुणे श्री रामनाथ पोकळे, मा. पोलीस उप आयुक्त, गुन्हे, श्री. अमोल झेंडे यांचे आदेश व मार्गदर्शनाखाली सामाजिक सुरक्षा विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, श्री भरत जाधव तसेच सपोनि अश्विनी पाटील, पोलीस अंमलदार, अजय राणे, मनिषा पुकाळे, तुषार भिवरकर, हणमंत कांबळे, संदीप कोळगे, अमित जमदाडे या पथकाने यशस्वी केली आहे.

by Team Nirbhid Vartamaan

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!